FANDOM


View this template 此页为本站最近更新的內容:

最近更改选项
显示最近1 | 3 | 7 | 14 | 30天内最新的50 | 100 | 250 | 500次改动。
隐藏小编辑 | 显示机器人的编辑 | 显示匿名用户的编辑 | 隐藏登录用户的编辑 | 隐藏我的编辑 | 隐藏 折页式显示模式 | 隐藏个记录
显示自2020年9月19日 (星期六) 19:21起的新更改
   

2020年9月19日

+-     16:41 四一二事件‎‎ (5次更改 | 历史) . . (+977)‎ . . [关云‎; Kaikai947‎ (4×)]
     16:41 (当前 | 先前) . . (+362)‎ . . 关云 (信息墙 | 贡献) (视效编辑器)
     03:35 (当前 | 先前) . . (+589)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献)
    03:21 (当前 | 先前) . . (+1)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (小编辑)
    03:20 (当前 | 先前) . . (+59)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献)
    03:16 (当前 | 先前) . . (-34)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (小编辑)
      03:19 起始(Helix)‎ (差异 | 历史) . . (+547)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献)
     01:38 希腊神话‎ (差异 | 历史) . . (-27)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (Demi-god heroes: )
     01:34 Greek Mythology‎ (差异 | 历史) . . (+25)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (重定向页面至希腊神话)
      01:33 吕卡翁狼‎ (差异 | 历史) . . (+1,031)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (补充信息,未翻译)
     00:54 赫尔墨斯主义者‎ (差异 | 历史) . . (0)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (小编辑)
     00:37 米诺斯文明‎ (差异 | 历史) . . (-31)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (小编辑)

2020年9月18日

      15:30 米诺斯文明‎ (差异 | 历史) . . (+139)‎ . . 关云 (信息墙 | 贡献) (页面内容翻译完毕,请求校对与补充。) (视效编辑器)
     14:24 马利克·阿塞夫‎ (差异 | 历史) . . (+111)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (小编辑)
     12:56 吕卡翁狼‎ (差异 | 历史) . . (0)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (琐闻趣事: )
+-     01:47 克里特岛‎‎ (2次更改 | 历史) . . (+300)‎ . . [Kaikai947‎ (2×)]
    01:47 (当前 | 先前) . . (0)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (古典时期: )
    00:48 (当前 | 先前) . . (+300)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (启蒙时期: )

2020年9月17日

      15:46 米诺斯文明‎ (差异 | 历史) . . (+21)‎ . . 关云 (信息墙 | 贡献) (翻译中。) (视效编辑器)
+-     11:53 罗穆卢斯追随者‎‎ (6次更改 | 历史) . . (+2,510)‎ . . [一个赛艇门‎; Kaikai947‎ (5×)]
     11:53 (当前 | 先前) . . (-435)‎ . . 一个赛艇门 (信息墙 | 贡献) (咋还有重复的呢,而且为什么要把之前翻的内容重新换成英文) (视效编辑器)
    01:39 (当前 | 先前) . . (+3)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (画廊: )
    01:39 (当前 | 先前) . . (+4)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (小编辑,未翻译)
    01:38 (当前 | 先前) . . (-117)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (小编辑,未翻译)
    01:28 (当前 | 先前) . . (-3)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (小编辑,未翻译)
     01:17 (当前 | 先前) . . (+3,058)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (补充信息,未翻译)
      10:58 克里斯托弗‎ (差异 | 历史) . . (-163)‎ . . 一个赛艇门 (信息墙 | 贡献) (翻译完成) (视效编辑器)
+-    09:13 霍雷肖·纳尔逊‎‎ (5次更改 | 历史) . . (+2,440)‎ . . [Kaikai947‎ (5×)]
     09:13 (当前 | 先前) . . (+29)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (添加分类)
    07:21 (当前 | 先前) . . (-26)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (小编辑)
    06:52 (当前 | 先前) . . (+351)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (小编辑)
    06:44 (当前 | 先前) . . (+21)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (小编辑)
    06:35 (当前) . . (+2,065)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (以“{{Era|Individuals}} {{WP-REAL|zh:霍雷肖·纳尔逊}} {{Character Infobox |name = 纳尔逊子爵 |native = |image = ACS DB Nelsons Column.jpg |birth = 1758年9...”为内容创建页面)
+-     07:07 Template:首页新条目‎‎ (2次更改 | 历史) . . (+32)‎ . . [Kaikai947‎ (2×)]
     07:07 (当前 | 先前) . . (+21)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献)
     06:35 (当前 | 先前) . . (+11)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献)
     07:07 历史人物信息编制表‎ (差异 | 历史) . . (+47,957)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (仅搬运,未翻译)
     06:53 Historic Personage Sheets‎ (差异 | 历史) . . (+40)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (重定向页面至历史人物信息编制表)
     06:37 第一代纳尔逊子爵霍雷肖·纳尔逊‎ (差异 | 历史) . . (+33)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (重定向页面至霍雷肖·纳尔逊)
     06:37 Horatio Nelson‎ (差异 | 历史) . . (+33)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (重定向页面至霍雷肖·纳尔逊)
     06:31 法兰西帝国‎ (差异 | 历史) . . (-5)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (历史: )
     06:14 Horatio Nelson, 1st Viscount Nelson‎ (差异 | 历史) . . (+33)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (重定向页面至霍雷肖·纳尔逊)
      05:04 李·哈维·奥斯瓦尔德‎ (差异 | 历史) . . (+334)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献)
     02:01 至高主宰‎ (差异 | 历史) . . (+4)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (小编辑)
     01:40 Database: Followers of Romulus‎ (差异 | 历史) . . (+43)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (重定向页面至数据库:罗穆卢斯信徒)
      01:25 艾伦娜·瑞恩‎ (差异 | 历史) . . (+23)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (添加分类)
+-     01:25 身份项目‎‎ (2次更改 | 历史) . . (+39)‎ . . [Kaikai947‎ (2×)]
     01:25 (当前 | 先前) . . (+26)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (添加分类)
    01:25 (当前 | 先前) . . (+13)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (来源: )
     01:24 Template:Timeline‎ (差异 | 历史) . . (+21)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献)
     00:33 米诺陶‎ (差异 | 历史) . . (+28)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (重定向页面至弥诺陶洛斯)

2020年9月16日

      15:51 米诺斯‎ (差异 | 历史) . . (+148)‎ . . 关云 (信息墙 | 贡献) (页面内容翻译完毕,请求校对与补充。) (视效编辑器)
     14:41 Template:First Civilization‎ (差异 | 历史) . . (0)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (小编辑)
      14:39 亚特兰蒂斯神器‎ (差异 | 历史) . . (+352)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (补充信息)
     13:32 红之女士‎ (差异 | 历史) . . (+5)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献) (补充图片)
      13:32 Template:首页新条目‎ (差异 | 历史) . . (+18)‎ . . Kaikai947 (信息墙 | 贡献)
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。