Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement

این مقاله شامل اسپویل می باشد که به معنی این است اطلاعات و حقایقی را در مورد سری بازی های Assassin's Creed را شامل می شود. اگر نمی خواهید چیزی از آخرین حوادث بازی برایتان لو رود، توصیه می شود که این مقاله را با احتیاط بخوانید، یا اصلاً نخوانید.


"در اول سپتامبر 2012، یک مرد در نیویورک ربوده شد. به یکی از مراکز مخفی آبسترگو در ایتالیا برده شد. در دستگاهی به نام آنیموس قرار گرفت و مجبور به بازآوری خاطرات اجداد Assassinـش شد. این مرد دزموند مایلز است. این داستان زندگی اوست."

- پرونده های دزموند


Img initiates med1

Assassin's Creed Initiates

Advertisement