Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement
Eraicon-AC1Eraicon-AssassinsEraicon-Templars


در اولین ماموریت الطائر برای جست و جوی خائنی که دروازه های مصیاف را برای معبدی ها باز کرد، مصون را در حال موعضه کردن روستاییان مصیاف خواهید یافت.

خیانت به فرقه[]

در ابتدا، مصون به نظر دیوانه می آید. او آشکارا خود را همکار معبدی ها می نامد و در اعترافات خود حتی الطائر را نیز به این کار دعوت می کند. او از ابتدا تا انتهای رویارویی با الطائر، در مورد وعده ی معبدی ها برای "دنیایی که همه در آن برابر هستن" صحبت میکند و در نظر او، المعلم یک دیوانه است که با این عقیده مخالف هست. مصون و یک حشاشی دیگر، بنام جمال، دو خائنی بودند که با کمک سبدباف ، اجازه ی ورود معبدی ها را به انجا دادند. سبدباف در اینجا نقش نامه رسان جمال و مصون را داشت. الطائر در خاطرۀ خائن موفق به دزدین یکی از این نامه ها می شود. سپس مصون را به نزد المعلم می برد. المعلم به مصون پیشنهاد توبه و بازگشت را می دهد اما مصون آن را رد می کند. المعلم پس از کشتن مصون به الطائر در مورد جمال می گوید که سرنوشت جمال را بعد از صحبت کردن با وی مشخص خواهد کرد. در ابتدا کشتن جمال یکی از ماموریت های بازی بود، اما بعدا او به عنوان یک ایستر اگ در بازی گنجانده شد. او را خارج مصیاف وبه وسیله ی دید عقاب می توان یافت.


.این متن با همکاری سایت بازینما تهیه شده است

Advertisement