Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement

"من حالادرک می کنم که آن کار زمان می برد و جاده پیش رو طولانی است و عاقبت آن دفن شدن در تاریکی است این جاده ایست که نمیخواهد من را جایی برد که مایل به رفتن آن هستم من شک دارم آنقدر زنده بمانم تا آن پایان را ببینم اما با این وجود من در این جاده سفر خواهم کرد."

----راتاناکیتن, 1783

Advertisement