Assassin's Creed Persian Wiki
Advertisement
Eraicon-Templars


Xerxes

خشایارشا (519 - 465 پیش از میلاد)، پسر داریوش شاه، و چهارمین شاه ایران هخامنشی بود.

مهمترین ترین اقدام خشایارشا، حمله به یونان بود. ارتش شاه موفق به پیروزی در جنگ ترموپیل و تسخیر آتن شد. اما پس از آن با شکست در جنگ های سالامیس و پلاته وادار به عقب نشینی از یونان شد.

از دیگر اقدامات خشایارشا، اعدام کردن وزیرش، هامان بود. هامان توانسته بود رضایت خشایارشا را برای قتل یهودیان جلب کند. ملکه استر که همسر پادشاه و یهودی بود، پادرمیانی کرده، نقشهٔ هامان خنثی شد و در نهایت هامان به دستور پادشاه اعدام شد.

خشایارشا در نهایت به دست یک حشاشی به نام داریوش کشته شد. و بدین ترتیب، استفاده از خنجر پنهان برای اولین بار در تاریخ ثبت شد.

نکات[]

  • در واقعیت، خشایارشا توسط اردوان، رئیس گارد سلطنتی کشته شد.
Advertisement